وب سرویس شهر و استان

با استفاده از وب سرویس شهر و استان می توانید به راحتی به نام های تمام استانها و شهر های کشور از طریق نرم افزار خود دسترسی داشته باشید بدون اینکه بخواهید خودتان این لیست جامع را تهیه کنید.

این قابلیت ها باعث کارایی هر چه بهتر و بیشتر نرم افزار شما خواهند شد.